कृषि मौसम सल्लाहा बुलेटिन चैत २-८ , २०८० 971.54 KB
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन फाल्गुण २५-चैत्र १ 1006.5 KB
कृषि मौसम सल्लाहा बुलेटिन फाल्गुण १८-२४, २०८० 1.27 MB
बीउ बिजन सम्बन्धि सशर्त कार्यक्रमका लागि निवेदनको ढांचा 114.98 KB
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०८० 12.74 MB
ब्लक बिकास कार्यक्रम अनुसूची १० 129.66 KB
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन, बर्ष ९, अंक ३६, २९ मङसिर- ५ पुस २०८० 1.42 MB
आइ.पी.एम कृषक पाठशाला कार्यक्रमका लागि निवेदन तथा प्रस्तावको ढांचा 94.95 KB
कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि २०७५ 1008.73 KB
ब्लक बिकास कार्यक्रमका लागि अनुसूची ६ र ७ 1.45 MB
२०८०/६/४ गते प्रकाशित सूचनाको लागि आवश्यक फारम.doc 22.21 KB
2080/6/4 गते प्रकाशित सुचनाको लागि निवेदनको ढांचा, व्यवसायिक योजना(प्रस्तावना), स्व-घोषणापत्र 154.01 KB
स्वत प्रकाशन (माघ चैत्र २०७९) 2.65 MB
स्वत प्रकाशन (कार्तिक-पुस २०७९) 2.55 MB
प्रस्तावको ढांचा २०७९ 577.47 KB
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान ऐन 207७ 925.39 KB
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान नियमावली 2078 1.21 MB
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान मापदण्ड 2078 14.93 MB
लहरे तरकारी बालिमा तिन पुस्ता कटिङ्ग सम्बन्धिको जानकारी 831.43 KB
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 1.16 MB