प्रदेश सरकार
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा
भद्रपुर, झापा
कोशी प्रदेश, नेपाल

फोन नं. 023-452056, 023-452546
इमेल: akcjhapa@gmail.com