Total Notice: 34
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
प्रस्ताव छनौट तथा संझौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना 2080-12-05 2080-12-11
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धि सुचना 2080-10-24 Closed !!!
प्रस्ताव छनौट तथा संझौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना 2080/10/18 Closed !!!
बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सुचना 2080-10-17 Closed !!!
कष्टम हयारीङ सेन्टर सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना 2080-10-16 Closed !!!
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2080-10-12 Closed !!!
ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना 2080-09-24 Closed !!!
आई.पि.एम.कृषक सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सूचना 2080-08-19 Continuous
आइ.पि.एम पाठशाला संचालन सम्बन्धी सुचना २०८०/६/१६ 2080-06-16 Closed !!!
२०८०/6/१२ गते प्रकाशित ब्ल्क बिकास कायक्रम सम्बन्धि सुचना 2080-06-12 Closed !!!